Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TOTALDECO.PL

Obowiązujący od 07.12.2018

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Właściciel sklepu – TOTAL – DECO Wioletta Kępińska, Polska, 27-100 Iłża, Białka 39 (NIP 7961638061).

4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego totaldeco.pl;

5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym totaldeco.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy TOTAL – DECO Wioletta Kępińska, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym totaldeco.pl

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem internetowym  totaldeco.pl, prowadzony jest przez Wiolettę Kępińską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą TOTAL – DECO Wioletta Kępińska, Polska, 27-100 Iłża, Białka 39 (NIP 7961638061).

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a.) przeglądarka internetowa obsługująca standardy HTML, CSS, JavaScript

b.) włączona obsługa JavaScript

c.) włączona obsługa plików Cookies 

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Właściciel sklepu zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://totaldeco.pl/content/3-regulamin oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.2. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.3. Właściciel sklepu może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Właściciela sklepu za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Właściciela sklepu.

3.4. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Właściciela sklepu.

3.5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Właściciela sklepu,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, a w szczególności zdjęć produktów i opisów – bez możliwości umieszczania ich na własnych stronach www, profilach społecznościowych  i dokumentach internetowych (wyłącznie za pisemnym pozwoleniem Właściciela sklepu)

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

3.7 Klient zakładając konto w sklepie internetowym wyraża zgodę na otrzymywanie informacji, na podany podczas rejestracji konta adres e-mail, generowanych przez system informatyczny sklepu (informacje o transakcjach, dostawach, przydzielonych rabatach itp., kodach rabatowych) Cofnięcie zgody na wysyłkę tego typu informacji jest jednoznaczne z usunięciem konta Klienta. Adres i konto będzie usuwane w terminie maksymalnie 60 dni od daty otrzymania takiej dyspozycji.


IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową totaldeco.pl, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po naciśnięciu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego na przycisk „pokaż szczegóły” w trakcie składania zamówienia, wyświetlone zostaną szczegóły złożonego Zamówienia. Szczegóły złożonego Zamówienia będą zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Właścicielem sklepu Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „ [Total-deco] Potwierdzenie zamówienia” , zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.


V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru krajów Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy wymienione są na stronie sklepu zatytułowanej „Dostawa”  Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 3 do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu totaldeco.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.


VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego

b) płatnością w systemach: Dotpay

c) zapłata kartą płatniczą  Visa lub Mastercard


VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (nie będącym przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą, instytucją lub firmą w innej formie prawnej), przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny.

Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sklep o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego w formie pisemnej na adres Właściciela sklepu  lub na e-mail: sklep@totaldeco.pl

Sklep udostępnia formularz odstąpienia od umowy,który należy uzupełnić i podpiąć do niego paragon który znajduje się przypięty do woreczka z produktem w kartonie.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zostaną zwrócone koszty za zakupiony towar otrzymane od Klienta płatności. Płatności zostanie zwrócona w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy na konto bankowe wskazane w formularzu zwrotu.

Towar wraz z dokumentem zakupu i pisemnym odstąpieniem od umowy należy niezwłocznie odesłać na adres: TOTAL – DECO Wioletta Kępińska, Polska, 27-100 Iłża, Białka 39, nie później niż 14 dni od dnia, w którym została wysłana informacja o odstąpieniu od umowy. Kosz odesłania Towaru ponosi Klient.

Odsyłany towar powinien być starannie zabezpieczony przed uszkodzeniem w trakcie transportu. Ewentualne szkody wynikające z niewystarczającego zabezpieczenia odsyłanego towaru mogą pomniejszyć kwotę zwracanej płatności.

3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawo zwrotu nie dotyczy takich towarów jak: czasopisma, płyty DVD/CD z nagranymi utworami muzycznymi lub filmowymi.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Właściciel sklepu jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@totaldeco.pl Właściciel sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Właściciel sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest poinformować niezwłocznie Właściciela sklepu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres Właściciela sklepu lub mailowo pod adres sklep@totaldeco.pl.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Właściciel sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Wykorzystanie zdjęć oraz tekstów 

10.1. Właściciel sklepu internetowego totaldeco.pl jest właścicielem wszystkich zdjęć i tekstów zamieszczonych na stronach sklepu lub posiada prawo do ich publikacji.

10.2. Właściciel sklepu internetowego totaldeco.pl prowadzi sprzedaż wszystkich zdjęć i tekstów zamieszczonych na stronie sklepu w cenie 2000 zł netto za jedno zdjęcie i 1000 zł netto za 160 znaków tekstu. 

10.3. Wykorzystanie zdjęć i tekstów pochodzących ze sklepu internetowego totaldeco.pl na innych stronach www oznacza zakup w/w zdjęć i zgodę na wystawienie stosownej faktury VAT dla właściciela strony www lub właściciela internetowej aukcji. Faktura powinna być uregulowana w terminie 7 dni na rachunek bankowy wskazany na fakturze. W przypadku braku wniesienia zapłaty sprawa będzie skierowana na drogę prawną.

XI. Postanowienia końcowe

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem sklepu, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem sklepu a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela sklepu

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.